งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ดู งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจทั้งหมด
งานความร่วมมือ ดู งานความร่วมมือทั้งหมด
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ดู งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทั้งหมด
งานวางแผนและงบประมาณ ดู งานวางแผนและงบประมาณทั้งหมด
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
ส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดส่งวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 134 ครั้ง]

งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

แข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทร... [อ่าน : 185 ครั้ง]

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดู งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งหมด
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 112 ครั้ง]

รายงานประเมินตนเองระดับบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดส่งรายงานประเมินตนเองระดับบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 144 ครั้ง]

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันสถานศึกษาออนไลน์

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันสถานศึกษาออนไลน์ [อ่าน : 160 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด