ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
นำเสนอผลงาน การแข่งขันสิ่งประด...

นำเสนอผลงาน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ฯ 2560-2561 ภาคกลาง [อ่าน : 431 ครั้ง]

งานประกวดสิงประดิษฐ ระดับ อศจ....

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.สมุทรสงคราม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 [อ่าน : 485 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การติด...

ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุร... [อ่าน : 400 ครั้ง]

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษ...

แผนกวิชา ไฟฟ้า ประกาศรับสมัคร นักเรียน ระดับ ชั้น ม.3 ที่สนใจ เข้าเรียน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ รับสม... [อ่าน : 382 ครั้ง]

บริการวิชาการ/วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ/วิชาชีพทั้งหมด
นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง...

นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนใกล้เคียง โดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาก... [อ่าน : 364 ครั้ง]

บริการพี่สอนน้อง

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง จัดทำ โครงการ EP แสงสว่างในใจคุณ กับ โรงเรียน บ้านคลองสมบูรณ์ [อ่าน : 400 ครั้ง]

งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ดู งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
การพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1

การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนีย... [อ่าน : 423 ครั้ง]

การแก้ไขปัญหาการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง...

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ก... [อ่าน : 462 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด