ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
กิจกรรมการแนะแนวนักเรียนระดับม...

แนะแนวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในระดับปวข. [อ่าน : 336 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
การสอบเทียบโอนนักเรียนระบบเทีย...

สอบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ [อ่าน : 453 ครั้ง]

เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความ...

วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา [อ่าน : 310 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการบั...

รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 [อ่าน : 333 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
งานวิจัย ววัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู งานวิจัย ววัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
  • การวิเคราะห์รายการค้า วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ การวิเคราะห์รายการค้า วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ[อ่าน : 387 ครั้ง]