ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ดู งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
สิงประดิษฐ์ดอกไม้พันปี

การนำดอกไม้มาอบทรายซิริก้า [อ่าน : 362 ครั้ง]

การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดไทย

เนื่องนักเรียนมีผลสัมฤธิ์ทางการพิมพ์ดีดไทยน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จึงต้องมีการพัฒนาทักษะการฝึกพิมพ์ดี... [อ่าน : 319 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด