กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
  • รายงานการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพศวิถีศึกษาโดยวิธีการสอนแบบการใช้สื... นายสุธิพงศ์ โพธิ์ผลิ[อ่าน : 151 ครั้ง]
  • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรมภาษา ของนักศึกษา ระดับประก... นายพีรศักดิ์ โคกสันเทียะ[อ่าน : 147 ครั้ง]
  • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษให้คล่อง ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง... นายพีรศักดิ์ โคกสันเทียะ[อ่าน : 145 ครั้ง]
  • งานวิจัย ศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับ ปวช.[อ่าน : 326 ครั้ง]
  • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษให้คล่อง ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) [อ่าน : 279 ครั้ง]
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาโดยวิธีการสอนแบบการใช้สื่อการสอนวงล้อความรู้ เรื่องอาหารและโภชนา... การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาโดยวิธีการสอนแบบการใช้สื่อการสอนวงล้อความรู้ เรื่องอาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโสภณศิ...[อ่าน : 298 ครั้ง]
บริการวิชาการ/วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ/วิชาชีพทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพร...

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ [อ่าน : 709 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนกวิชา ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาทั้งหมด
กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่แผ่นดิน

โครงการทำจิตอาสา [อ่าน : 249 ครั้ง]

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 263 ครั้ง]