ข่าวสารวิทยาลัยฯ ดู ข่าวสารวิทยาลัยฯทั้งหมด
ผู้บริหารสถานศึกษา ดู ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมด
ผู้บริหารสถานศึกษา

นายพรอนันต์ สิงห์เล็ก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา [อ่าน : 627 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯทั้งหมด
 • (21 เม.ย 65) ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 86 ครั้ง]
 • (25 ก.พ 64) ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอ2019 (C... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 204 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ดู เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
 • การพัฒนาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา ที่มีต่อการบริหารของฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยการอาชีพอัมพว... นายพรอนันต์ สิงห์เล็ก รองผู้อำนวยการฯ[อ่าน : 19 ครั้ง]
การเข้าศึกษาต่อวิทยาลัย ดู การเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยทั้งหมด
 • (17 ม.ค 65) ประกาศ เรื่อง เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ระบบทวิภาคี ภ... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 158 ครั้ง]
 • (17 ม.ค 65) ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา เพิ่มเติม)... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 80 ครั้ง]
 • (22 ก.พ 64) ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 187 ครั้ง]
 • (11 เม.ย. 62) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และ ปวส. สำหรับผู้มีงานทำ... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 586 ครั้ง]
 • (20 มี.ค. 62) ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษากรณีพิเศษ(โควต้า)ที่ได้รับการคัดเลือกในการเข้าศึกษาต่อ ระ... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 310 ครั้ง]
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพศวิถีศึกษาโดยวิธีการสอนแบบการใช้สื... นายสุธิพงศ์ โพธิ์ผลิ[อ่าน : 210 ครั้ง]
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษให้คล่อง ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง... นายพีรศักดิ์ โคกสันเทียะ[อ่าน : 199 ครั้ง]
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรมภาษา ของนักศึกษา ระดับประก... นายพีรศักดิ์ โคกสันเทียะ[อ่าน : 204 ครั้ง]
 • สิงประดิษฐ์ดอกไม้พันปี การนำดอกไม้มาอบทรายซิริก้า[อ่าน : 362 ครั้ง]
 • การวิเคราะห์รายการค้า วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ การวิเคราะห์รายการค้า วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ[อ่าน : 387 ครั้ง]
 • การพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ที่ผู้ศึกษาสร้างและ...[อ่าน : 423 ครั้ง]
ข่าวสารประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์รับสมัครงานทั้งหมด
 • (23 ก.พ 65) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู (สาขาโรง... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 92 ครั้ง]
 • (17 ก.พ 65) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดการวัน เวลา สถานที่ในการปร... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 78 ครั้ง]
 • (4 ก.พ 65) ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการป... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 76 ครั้ง]
 • (23 มี.ค 64) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 171 ครั้ง]
 • (28 ธ.ค 63) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุุคคล ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาไฟฟ้า) ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 172 ครั้ง]
 • (25 ธ.ค 63) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี และสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน(สาขาวิช... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 203 ครั้ง]
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ดู ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
 • (26 ต.ค. 61) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีพร้อมซอฟแวร์ฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 272 ครั้ง]
 • (19 ก.ย. 61) ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(ห้องปฏิบัติกา... ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา[อ่าน : 309 ครั้ง]